Termeni si conditii

Imagine laptop pe birou

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR  CREASOFT IT SRL 

ultima actualizare - 15 iulie 2023

Prin descarcarea, instalarea sau utilizarea software-ului sau produselor furnizate de CREASOFT IT SRL sau a oricarei parti din acestea, sunteti de acord cu urmatorii termeni si conditii generale („TCG”).

1. PARTILE CONTRACTANTE                                                                                                                             

1.1. Societatea CREASOFT IT SRL ( “ CREASOFT”)  va furnizeaza Serviciile ( “Serviciile”) descrise mai jos in baza acestor Termeni si Conditii  Generale („T.C.G. “) in care „Beneficiar“ inseamna persoana juridica/fizica/institutia ce foloseste Serviciile iar  Societatea CREASOFT IT SRL are calitatea de “Furnizor” si inseamna persoana juridica romana cu sediul in Romania, Bucuresti, bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp A, scara 3, etaj 4 (in Cotroceni Business Center), E-mail: office@creasoft.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

2.1. Folosind Serviciile oferite de catre CREASOFT in calitate de Furnizor acceptati sa respectati Termenii si Conditiile Generale prezente. Prezentul TCG este aplicabil si valabil si in cazul achizitiilor realizate prin internet/online de pe www.creasoft.ro

2.2. CREASOFTnu isi asuma raspunderea pentru serviciile pe care nu le furnizeaza. Va recomandam sa consultati de fiecare data termenii si conditiile aplicabile fiecarui serviciu pe care il utilizati, in special atunci cand va inregistrati in vederea folosirii unui serviciu.

2.3. Termenii si Conditiile Generale reprezinta un contract obligatoriu din punct de vedere juridic incheiat intre dumneavoastra si CREASOFT in legatura cu folosirea de catre dumneavoastra a Serviciilor CREASOFT. Aveti obligatia de a consulta varianta actualizata a T.C.G., neputand invoca necunoasterea acesteia. (Varianta actualizata a acestor Termeni si Conditii este disponibila online pe www.creasoft.ro).

2.4. CREASOFT poate denunta in mod unilateral Contractul in cazul in care constata incalcarea TCG, cu o Notificare trimisa Beneficiarului pe cale electronica, la adresa (inclusiv adresa de e-mail) indicata in Contract sau comunicata ulterior de catre Beneficiar, in termen de 15 zile de la constatarea incalcarii. Data rezilierii Contractului este data primirii confirmarii ca Notificarea a fost livrata, conform sectiunii “Notificari”.

3. SERVICIILE CREASOFT

3.1. CREASOFT este furnizor de produse si servicii, denumite generic “Servicii”:

3.1.1. Dispozitive hardware de monitorizare si control, astfel cum sunt ele definite in contractul cadru de vanzare;

3.1.2. Servicii software, materializate printr-o licenta software pentru fiecare dispozitiv, astfel cum este descris in contracul cadru de vanzare , licenta prin care se permite accesul si se pot procesa datele transmise de dispozitivele hardware.

4. SEMNAREA CONTRACTULUI. COMANDA. DURATA MINIMA A CONTRACTULUI. TERMEN DE LIVRARE

4.1. Intre CREASOFTsi Beneficiar se va semna un Contract de furnizare ”servicii”. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al CREASOFT, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand CREASOFTconstituie Contract. Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care CREASOFTisi deruleaza operatiunile.

4.2. Beneficiarul va completa formularul Comanda online, prin magazinul online al CREASOFT , cu datele solicitate in campurile obligatorii, acestea constituind elementele de identificare a Beneficiarului conform prevederilor art.8/1 din Legea nr.31/1990 a societatilor.

4.3. In cazul preexistentei unui contract scris de furnizare de servicii intre CREASOFTsi Beneficiar, iar Beneficiarul solicita suplimentarea sau diminuarea partiala sau totala a serviciilor, acesta trimite catre CREASOFT o Comanda ferma, semnata si stampilata. Beneficiarul poate solicita in mod expres, in situatii rezonabile, incheierea unui Act aditional la Contractul existent. Semnatura aplicata de catre Beneficiar pe formularul Comanda, inclusiv pe cale electronica prin magazinul online al CREASOFT , angajeaza raspunderea totala a acestuia asupra Comenzii efectuate si acceptarea termenilor Comenzii.

4.4. Urmatoarele operatiuni se pot efectua  prin interfata aplicatiilor de monitorizare acolo unde exista aceasta posibilitate, situatie in care nu sunt necesare alte formalitati pentru confirmare sau pe baza de comanda scrisa de catre Beneficiar, confirmata si acceptata de catre Furnizor, in baza formularului de Comanda semnat de catre Beneficiar , parte integranta din contract:

 • Suplimentare  dispozitive;
 • Reactivare licenta software;
 • Suspendare temporara licenta software; in cazul licentelor software aferente dispozitivelor hardware cu comunicatie  de date prin GSM, numarul maxim de licente ce se pot suspenda intr-un interval de 12 luni este de pana la 10% din numarul total de licente. Suspendarea se poate efectua temporar, pentru o perioada de maxim 3 luni,  dispozitivele de monitorizare prin GSM putand fi reactivate in acest interval, sau definitiv, caz in care dispozitivul de monitorizare prin GSM nu mai poate fi reactivat;
 • Suspendare definitiva licenta software; in cazul in care suspendarea definitiva intervine in primele 24 de luni de la momentul achizitiei, pentru oricare dintre licentele software aferente dispozitivelor hardware cu comnunicatie de date prin GSM, Beneficiarul datoreaza Furnizorului suma de 7 euro/SIM reprezentand costul SIM card-ului de date. Aceasta suma va fi facturata si achitata de catre Beneficiar in termen de maxim 3 zile de la data cu care se doreste suspendarea definitiva. In caz de neachitare in acest termen, licenta nu se considera suspendata, Furnizorul facturand in continuare costurile utilizarii sale. Contravaloarea SIM-ului de date se plateste doar in cazul suspendarii definitive si doar daca aceasta intervine in primele 24 de luni de la achizitie. Dupa acesta perioada, nu se datoreaza contravaloarea SIM Card-ului care ramane cu titlu gratuit la Beneficiar.
 • Achizitia de dispozitive optionale si/sau accesorii.

Cu exceptia prevederilor prezentului articol, orice  alte modificari contractuale se vor realiza numai pe baza de act aditional, semnat si acceptat de ambele parti si trimis pe cale electronica (e-mail, fax), intrarea in vigoare producandu-se la data comunicarii ultimei semnaturi.

4.5. La cererea expresa a uneia dintre parti, toate  exemplarele originale ale documentelor semnate si stampilate de catre parti  se vor comunica de catre fiecare parte catre cealalta printr-un operator de servicii postale sau curierat cu confirmare de primire cu respectarea prevederilor art.11.

4.6. Comanda se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea CREASOFT catre Beneficiar care are atasata Comanda in forma in care a fost formulata de catre Beneficiar. CREASOFT nu considera in nici un moment o Comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Daca CREASOFT confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii.

4.7. Serviciile cuprinse in Comanda pot fi modificate sau retrase de catre CREASOFT cu o Notificare catre Beneficiar inainte de confirmarea Comenzii. Daca Beneficiarul accepta modificarile, aceasta acceptare va fi considerata o noua Comanda din partea Beneficiarului. Comanda devine obligatorie pentru CREASOFT din momentul acceptarii acesteia in mod expres conform art. 4.4. si 4.5.

4.8. Termenii si Conditiile Generale vor sta la baza Contractului. Clauzele din Contract se vor aplica cu prioritate fata de TCG in cazul in care exista contradictii intre prevederile acestora.

4.9. Valoarea Contractului va fi stabilita prin contract, prin completarea formularului Comanda anexat Contractului sau prin comanda online de catre Beneficiar a produselor si serviciilor solicitate conform preturilor si conditiilor afisate pe magazinul online.

4.10. Durata Contractului este de 12 luni si se prelungeste automat pe perioada egala, daca partile nu-si notifica in scris prin oficiul de posta cu confirmare de primire sau pe calea Notificarii electronice conform sectiunii “Notificari” de mai jos, intentia de a nu mai prelungi Contractul, cu cel putin 30 zile inainte de expirare.

4.11. CREASOFTva efectua livrarea echipamentelor catre Beneficiar in termen de maxim 30 de zile de la incasarea sumei conform Contractului.

 

5. PRETURILE APLICABILE SERVICIILOR CREASOFT . MODALITATEA DE PLATA. PENALITATI

5.1. CREASOFTva furniza Beneficiarului produse si Servicii la preturile prevazute in Contract sau in Comanda confirmata de catre CREASOFTcare constituie parte integranta din Contract.

5.2. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre contravaloarea Serviciilor pe intreaga perioada minima contractuala, despre durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a Serviciilor. Modificarea preturilor se va efectua cu respectarea clauzelor contractuale.

5.3. Beneficiarul poate obtine informatii actualizate despre preturi prin accesarea paginii web www.creasoft.ro, de unde poate verifica preturile produselor si serviciilor CREASOFT .

5.4. Preturile percepute de catre CREASOFT pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de catre Beneficiar si modul de calcul al acestora vor fi prevazute in Contract/Comanda confirmata de catre CREASOFT si va constitui  parte integranta din Contract. Modificarea acestora se va efectua cu respectarea clauzele contractuale. In cazul in care Beneficiarul nu accepta modificarile survenite in legatura cu preturile aplicabile Serviciilor suplimentare, Beneficiarul poate opta pentru necontractarea Serviciului suplimentar respectiv.

5.5. Platile se vor efectua de Beneficiar catre  CREASOFT in conformitate cu prevederile contractuale.

5.6. Facturarea serviciilor software descrise la art 3 incepe cu data livrarii dispozitivelor hardware la Beneficiar.

5.7. CREASOFTemite facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Partile convin ca transmiterea facturii catre Beneficiar se va face in forma electronica pe adresa de e-mail comunicata de catre  Beneficiar in Contract, sau ulterior semnarii acestuia ,  obligatia de plata a Beneficiarului fiind independenta  de disponibilitatea acesteia. Factura este transmisa electronic, Beneficiarul nu va primi factura pe suport de hartie. Confirmarea primirii si acceptarii facturii de catre Beneficiar o constituie mentiunea care apare pe formularul de confirmare electronica primit pe e-mail de catre CREASOFT , din care rezulta ca livrarea catre destinatar a fost finalizata, de tipul : „read” , „relayed”, „delivery”,  „expanded” etc.

5.8. Orice intarziere fata de termenele  prevazute in Contract si care nu se datoreaza unor cazuri de forta majora, sunt supuse penalizarilor de 0,1% pe zi de intarziere, aplicate la suma restanta. In cazul in care se intarzie platile pe o perioada mai mare de 30 de zile, atunci CREASOFT are dreptul sa sisteze furnizarea serviciilor de monitorizare, fara notificare prealabila. Eventuala reactivare a sistemului de catre CREASOFT va fi posibila contra unei taxe agreate prin Contract.

6. RASPUNDEREA CREASOFTPENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR

6.1. CREASOFTdepune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a Serviciilor si raspunde limitat pentru furnizarea Serviciilor conform Contractului precum si pentru conformitatea Serviciilor cu legislatia din Romania, in limita pretului Serviciilor oferite.

6.2. CREASOFT se obliga sa livreze echipamentele la termenele prevazute in prezentul TCG.

6.3 CREASOFT nu raspunde pentru urmatoarele:

 a)nefunctionarea retelei sau functionarea necorespunzatoare a retelei din motive in afara controlului CREASOFT;

 b)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a terminalelor si echipamentelor;

 c)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea echipamentelor si terminalelor care la data achizitionarii de catre Beneficiar nu au fost comercializate de CREASOFT;

 d)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a Serviciilor de catre Beneficiar;

 e)prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situatia;

 f) serviciile tertilor accesibile Beneficiarului prin intermediul serviciilor de internet;

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul este singurul raspunzator pentru actiunile si inactiunile sale care au drept consecinta incalcarea oricaror reglementari referitoare la conditiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor.

7.2. Beneficiarul nu are nici un fel de pretentii de natura financiara asupra unor posibile urmari ale folosirii necorespunzatoare sau cu rea vointa ale Serviciilor de mai sus de catre o persoana care a primit de la Beneficiar numele de utilizator si parola aferente si care pot sa atraga dupa sine solicitari de daune-interese din partea unor terti sau ale Beneficiarului.

7.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze Serviciile CREASOFT in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile TCG, ale Contractului si cu instructiunile transmise  de catre CREASOFT sau publicate pe pagina web la www.creasoft.ro, sa se abtina de la orice actiuni si sa evite orice inactiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale CREASOFT .

8. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PENTRU APLICAREA REGULAMANTULUI (UE) 2016/679 – G.D.P.R.

8.1. Societatea CREASOFTcu sediul In Romania, Bucuresti, bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp A, scara 3, etaj 4, se angajeaza sa implementeze standarde ridicate de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le colecteaza si prelucreaza In activitatea desfasurata.

8.2. CREASOFT utilizeaza informatiile puse la dispozitie de catre Beneficiar in urmatoarele scopuri generale: pentru satisfacerea cerintelor Beneficiarului de produse si servicii, pentru imbunatatirea serviciilor, pentru contactarea Beneficiarului, pentru a efectua cercetari si pentru a crea rapoarte anonime in legatura cu activitatea CREASOFT.

In aceste scopuri, operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este CREASOFT, cu sediul in Romania, Bucuresti, bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp A, scara 3, etaj 4 (in Cotroceni Business Center)8.3. Datele cu caracter personal pe care le prelucram, in functie de scopul pentru care ne contactati sau va contactam, pot include:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele si prenumele, nationalitatea, locul si data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul cartii de identitate, respectiv numarul pasaportului, sexul, ip-ul calculatorului dvs.;
 • Informatii de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/resedinta, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail;
 • Informatii comunicate In mod voluntar de catre dumneavoastra In functie de activitatea pe care o desfasurati (ex: instructiuni acordate, plati efectuate, solicitari);
 • Alte date cu caracter personal, daca se dovedesc relevante fata de raporturile  dintre parti.

8.4. Prin semnarea T.C.G. Beneficiarul isi da acordul ca societatea CREASOFT sa utilizeze informatiile Beneficiarului de identificare personala, in scopurile generale indicate mai sus.

In orice moment, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In vederea retragerii consimtamantului dumneavoastra pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit In prealabil, va rugam sa ne comunicati un e-mail la office@creasoft sau sa ne trimiteti o notificare la adresa Romania, Bucuresti, bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp A, scara 3, etaj 4 (in Cotroceni Business Center).

In cazul In care va retrageti consimtamantul, CREASOFT nu va mai prelucra datele dumneavoastra si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror Inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal.

Totusi, in cazul In care prelucrarea este strict necesara In vederea efectuarii activitatii angajate de CREASOFT iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legale prevazute de legislatia In vigoare, CREASOFT va proceda la prelucrarea respectiva si va va informa In acest sens.

8.5. La nivelul CREASOFT au fost implementate masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, In conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal.

CREASOFT limiteaza accesul la informatiile personale ale Beneficiarului numai pentru angajatii despre care considera ca necesita in mod rezonabil sa intre in contact cu informatiile respective, pentru a furniza produse sau servicii ori pentru a-si indeplini atributiile de serviciu.

8.6. CREASOFT dispune de sisteme de siguranta  procedurale in conformitate cu obligatiile legale privind protectia informatiilor Beneficiarului.

8.7. CREASOFT are obligatia legala sa puna la dispozitia organelor abilitate de lege informatiile furnizate de catre Beneficiar in cazurile prevazute de lege, fara a solicita acordul prealabil al acestuia.

8.8. CREASOFT declara ca orice informatie cu caracter personal este confidentiala si va fi tratata ca atare. Sistemele furnizate sunt in conformitate cu standardele Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului  European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv art. 9 din G.D.P.R.- General Data Protection Regulation.

8.9. Datele de contact ale reprezentantilor Beneficiarului, necesare CREASOFTpentru comunicare strict in scopul contractului, de tipul urmatoarelor, dar nelimitandu-se strict la acestea: livrarea produselor/serviciilor comandate si facturarea acestora, informari cu privire la evolutia si starea comenzilor, sunt protejate prin sistemele interne ale CREASOFT.
CREASOFT este protejata la nivel de Securitate informatica prin: firewall-uri dedicate, firewall-uri de routere, firewall-uri de server si firewall-uri personale.

CREASOFTpune la dispozitia Beneficiarului un software prin care acesta, in mod exclusiv si voluntar, acceseaza si eventual prelucreaza datele gazduite in cloud.

CREASOFT garantează pentru transferul protejat si securizat si criptat al datelor de la dispozitiv la baza de date.

Baza de date este gazduita in platforma cloud Azure apartinand Microsoft, care garanteaza securitatea datelor gazduite pe serverele sale (vezi detalii pe www.microsoft.com) iar CREASOFT sau terte persoane nu pot avea acces la datele cu caracter personal introduse de Beneficiar, cu exceptia situatiei in care insusi Beneficiarul permite pentru vreun motiv accesul, punand la dispozitie parolele de logare. In aceste situatii, CREASOFT nu este operator de date cu caracter personal si nu prelucreaza datele clientilor cu niciun scop si nici nu pune la dispozitia vreunui tert aceste date.

8.10. In cazul In care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin transmiterea unui e-mail la adresa  ofiice@creasoft.ro.

In acelasi timp, vom lua masuri pentru actualizarea periodica a evidentelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

8.11. CREASOFT a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru derularea corespunzatoare a procesului si criteriilor prevazute pentru stergerea sau eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra personale atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului colectarii datelor preconizate.

In cazul In care se vor identifica date care nu mai sunt necesare, acestea se vor anonimiza sau se vor sterge.

Datele pentru retinerea carora exista temei legal vor fi arhivate, cu respectarea garantiilor privind securitatea datelor.

8.12. In conformitate cu reglementarile aplicabile, aveti urmatoarele drepturi:

 • De a accesa: puteti obtine informatii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si o copie a acestor date cu caracter personal;

Cu toate acestea, accesul dumneavoastra a datele prelucrate poate fi exercitat numai In masura In care nu se aduce atingere drepturilor si libertatilor altor persoane;

 • De a rectifica: In cazul In care considerati ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteti solicita modificarea corespunzatoare a acestor date cu caracter personal;
 • De a sterge: puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, In masura obligatiilor prevazute de legislatia In vigoare;

Cu toate acestea, nu se va proceda la stergerea datelor atunci cand prelucrarea este necesara pentru:

- exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

- respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea In temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica societatii sau pentru Indeplinirea unei sarcini executate In interes public;

- pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept In instanta.

 • De a restrictiona: puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, respectiv limitarea acesteia strict la prelucrarile cu care dumneavoastra sunteti de acord si/sau strict la prelucrarile necesare In scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept In instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;

Restrictionarea se aplica atunci cand:

- contestati exercitarea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor;

- prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand In schimb restrictionarea utilizarii lor;

- v-ati opus prelucrarii, In conformitate cu prevederile legale ce reglementeaza dreptul dumneavoastra la opoziie, pentru intervalul de timp In care se verifica daca drepturile legitime ale noastre prevaleaza asupra celor ale dumneavoastra.

 • De a va opune la prelucrarea datelor: puteti sa va opuneti, din motive legate de situatia particulara In care va aflati, prelucrarii In temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) si f) din Regulementul nr. 679/2016, precum si, In cazul prelucrarii datelor In scopuri de marketing direct, In acest ultim caz, fara a fi nevoie de motivare si justificare;

In aceasta situatie, noi nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului In care vom demonstra existenta unor motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept In instanta.

 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, stergerea ori restrictionarea datelor cu caracter personal: destinatarul caruia i-au fost divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal va fi informat cu privire la orice rectificare sau stergere a acestora precum si cu privire la orice restrictionare a preluarii efectuate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul sa solicitati ca datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sa va fie returnate sau, daca este posibil, sa fie transferate catre un tert, In cazul In care sunt Indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau este necesara pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra Inainte de Incheierea unui contract; si

b) este realizata prin mijloace automate (nu In forma fizica/hartie, ci prin orice mijloace automatizate). 

 • Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea – aveti dreptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa nu fie prelucrate In contextul luarii unor decizii automatizate.

8.13. In cazul In care doriti sa va exercitati drepturile enumerate mai sus, va rugam sa trimiteti o scrisoare la adresa Romania, Bucuresti, bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp A, scara 3, etaj 4 (in Cotroceni Business Center) sau un e-mail la urmatoarea adresa office@creasoft.ro.

Va rugam ca In scop de identificare si de a Impiedica divulgarea neautorizata a datelor, sa includeti un scan/o copie a cartii dumneavoastra de identitate.

In conformitate cu regulamentul aplicabil, In situatii In care veti constata ca v-au fost Incalcate drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe langa drepturile de mai sus, aveti dreptul sa depuneti o reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul In Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania. 

8.14. Va asiguram ca am procedat la instruirea persoanelor implicate In procesele de prelucrare a datelor astfel Incat acestea sa poata identifica bresele de securitate si sa le aduca la cunostinta persoanelor responsabile pentru a lua masurile necesare In vederea analizei si limitarii consecintelor bresei de securitate si, dupa caz, In vederea notificarii autoritatii de supraveghere si eventual a persoanelor vizate.

Societatea noastra va notifica bresele de securitate a caror notificare este obligatorie (susceptibile sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate) catre autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.

In cazurile In care notificarea autoritatii este obligatorie, aceasta va fi facuta „fara Intarziere”, de principiu nu mai tarziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cunostinta de existenta bresei.

La pregatirea notificarii, operatorul va urmari sa protejeze confidentialitatea informatiilor oferite de dumneavoastra sens In care vor oferi autoritatii detalii despre categoriile si numarul persoanelor afectate, fara Insa a compromite confidentialitatea datelor primite.

In cazul aparitiei unei brese de securitate, vom proceda la informarea dumneavoastra pentru a putea adopta masuri de protectie, de principiu nu mai tarziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunostinta de existenta bresei.

Informarea dumneavoastra va fi realizata numai daca incidentul de securitate este susceptibil sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra.

Daca circumstantele concrete nu reclama o alta abordare, informarea se va face printr-o comunicare adresata direct, printr-un mijloc de comunicare corespunzator (posta electronica, SMS etc.).

Cu titlu de exceptie, doar In situatia In care contactarea directa ar presupune un efort disproportionat, se poate face o informare publica.

Garantam ca veti fi informat despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le vom lua In legatura cu acesta, consultandu-va pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.

In ceea ce priveste fiecare Incalcare, va vom ajuta, In orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin In investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga Incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs dumneavoastra, ca o consecinta a Incalcarii securitatii.

9. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE CREASOFT

9.1. Serviciile CREASOFT , care includ orice software necesar utilizat in legatura cu Serviciile CREASOFT , contin informatii proprietare si confidentiale care sunt protejate de legile de proprietate intelectuala si de alte legi. Continutul inclus in anunturile  sau informatiile care sunt prezentate Beneficiarului prin Serviciile CREASOFT sunt protejate prin drepturi de autor, marci, marci de servicii, brevete sau alte drepturi proprietare si legi. Cu exceptia cazurilor permise in mod expres de legea aplicabila sau autorizate de CREASOFT sau de licentiatorul corespunzator  Beneficiarul nu va putea utiliza, distribui, reproduce, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, inchiria, vinde, interpreta sau afisa in public aceste informatii.

9.2. CREASOFT va acorda Beneficiarului accesul la o licenta netransferabila si neexclusiva de a utiliza serviciile software-ului sau interfata web pentru o perioada de timp stabilita in Contract sau Comanda. Beneficiarul si tertii aflati in contact cu acesta nu au dreptul la copierea, adaptarea, crearea unei opere derivate, ingineria inversa, dezasamblarea sau orice alta incercare de aflare a codului sursa, vanzarea, cesiunea, sublicentierea, acordarea oricaror garantii reale mobiliare asupra sau transferul in orice alt mod al oricarui drept asupra software-ului si programelor informatice.

9.3. In caz contrar Beneficiarul va raspunde conform prevederilor din Legea nr.8/1996 si Legea nr.84/1998, astfel cum  acestea au fost republicate. Aceasta nu se va aplica in cazurile in care Beneficiarul obtine in mod expres permisiunea sa intreprinda aceste actiuni potrivit legii de la CREASOFT sau licentiatorul respectiv.

10. GARANTII

10.1. CREASOFT se obliga sa livreze produse care corespund din punct de vedere tehnic normelor legale in vigoare si care au functionalitatile prevazute in contract.

10.2. Perioada de garantie pentru echipamentele furnizate, astfel cum este definita in Contract, curge  de la data livrarii echipamentelor, cu conditia exploatarii lor in conformitate cu specificatiile tehnice ale Furnizorului.

10.3. In perioada de garantie, CREASOFT garanteaza calitatea si corecta functionare a echipamentelor si serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. CREASOFT se obliga sa repare sau sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, orice piesa defecta datorita viciilor de material sau de manopera sau sa inlature neajunsurile datorate unei conceptii defectuoase.

10.4. Dupa expirarea perioadei de garantie CREASOFT poate asigura repararea echipamentelor hardware. Tariful interventiei de verificare, constatare si propunere solutii de remediere este de 35 Euro/interventie, fara TVA, acestui cost urmand a i se adauga si costul componentelor inlocuite.

11. NOTIFICARI

11.1. Beneficiarul poate contacta CREASOFT utilizand datele de contact furnizate la art .1. din prezentul TCG sau in Contract/Comanda. Beneficiarul poate solicita in scris, ulterior semnarii Contractului, efectuarea corespondentei la o alta adresa, indicata expres, fata de cea mentionata in Contract.

11.2. CREASOFT poate trimite notificari Beneficarului prin e-mail, posta, mesaje scrise, notificari online prin mijloace rezonabile. Notificarea va fi trimisa la adresa de contact postala, de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

11.3 Notificarile adresate de catre Beneficiar catre CREASOFT vor fi trimise pe cale electronica la adresa de contact de la art.1 de mai sus si vor contine numarul de Contract sau Comanda la care se refera.

 12. SUSPENDAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

12.1. Suspendarea furnizarii serviciilor se face in a 30-a zi de la data producerii urmatoarelor situatii, fara nici un fel de notificare prealabila si fara obtinerea unei Hotarari judecatoresti :

a) Beneficiarul nu a achitat partial sau integral factura la termen;

b) Beneficiarul si-a incalcat oricare alte obligatii contractuale si/sau conditiile de folosire a Serviciilor CREASOFT si a fost notificat in scris in intervalul de 30 zile;

c) in caz de frauda a Beneficiarului;

d) in orice alt caz in care actiunile sau inactiunile Beneficiarului pot determina un risc pentru CREASOFT;

e) in orice alte cazuri prevazute expres in Contract sau in lege.

12.2. In situatiile prevazute la art. 12.1 si 13.1. CREASOFT nu datoreaza Beneficiarului despagubiri, de nici un fel, sub nici o forma, prezente sau viitoare.

12.3. Modificarea Contractului se face de comun acord, prin semnarea de Acte Aditionale trimise pe suport de hartie sau pe cale electronica, valabile de la data aplicarii semnaturii  de catre ambele parti si comunicarea acesteia catre cealalta parte, sau prin acceptarea Comenzii in cazul unor suplimentari sau renuntari la Servicii fara nici o alta modificare a clauzelor Contractului.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul poate inceta dupa cum urmeaza:

a) prin acordul partilor exprimat pe cale electronica la adresa de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

b) expira durata contractului;

c) prin denuntare unilaterala, cu o Notificare pe cale electronica cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte,  conform sectiunii “Notificari”, si cu conditia respectarii tuturor conditiilor din Contract si TCG. Cu exceptia cazului prevazut la art 2.4. nerespectarea termenului de notificare conduce la considerarea ca neconforma a solicitarii de denuntare a Contractului, acesta producandu-si in continuare efectele;

d) fara interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, in cazul in care Beneficiarul persoana juridica isi inceteaza activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedura de lichidare impotriva acestuia;

e) In orice alte cazuri prevazute in Contract sau legislatia aplicabila.

13.2.Incetarea Contractului nu exonereaza partile de raspundere pentru obligatiile rezultand din Contract pana la data incetarii sau ca urmare a incetarii acestuia.

14. CESIUNE

14.1. CREASOFT are dreptul sa transfere integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei terte parti ori catre o societate care este o filiala sau un holding al CREASOFT sau o filiala a holdingului respectiv. CREASOFT va notifica in mod rezonabil Beneficiarul inainte ca un astfel de transfer sa aiba loc, fara ca Beneficiarul sa se poata opune transferului. Notificarile vor fi efectuate in conformitate cu sectiunea “Notificari”.CREASOFT se va asigura ca aceasta cesionare sa nu afecteze negativ drepturile si obligatiile Beneficiarului prevazute in  Contract.

14.2. Beneficiarul nu poate transfera niciuna din prevederile din Termeni si Conditii Generale decat cu acordul scris prealabil al CREASOFT .

15. FORTA MAJORA

15.1. In cazul in care CREASOFT sau Beneficiarul nu poate indeplini obligatiile asumate in baza acestor Termeni si Conditii Generale din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat in mod rezonabil, asa cum este definita Forta majora in Codul Civil, nici CREASOFT si nici Beneficiarul nu vor fi tinuti raspunzatori pentru aceasta neindeplinire. In situatia in care evenimentele continua pentru o perioada mai mare de trei luni, oricare dintre parti poate rezilia Contractul, in baza unei Notificari transmise in conformitate cu sectiunea “Notificari”.

15.2. Dupa incetarea cazului de forta majora partile pot conveni continuarea executarii Contractului in aceleasi conditii contractuale sau cu renegocierea obligatiilor reciproce.

 

16. LITIGII

16.1. Toate disputele sau diferentele de orice fel, care ar surveni in legatura cu prezentul contract si care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila intre partile contractante, vor fi supuse spre solutionare instantei de drept competente de la sediul Furnizorului. Procedurile prevazute de codul de procedura civila se vor aplica in mod corespunzator.

16.2 Procedurile prevazute de codul de procedura civila se vor aplica in mod corespunzator, părțile convenind ca litigiile sa se judece cu prioritate pe procedura speciala a ordonanței de plata.

17. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

17.1. CREASOFT poate actualiza Termenii si Conditiile Generale in viitor din diferite motive, inclusiv pentru a reflecta modificarile legii sau modificarile Serviciilor CREASOFT. Forma actualizata a T.C.G este disponibila pe pagina web www.creasoft.ro si poate fi accesata oricand de catre Beneficiar care nu poate invoca necunoasterea acesteia.

17.2. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in termen de 15 zile de la o modificare majora a T.C.G ce nu poate fi acceptata de catre acesta, in caz contrar considerandu-se ca Beneficiarul a acceptat modificarile propuse.

17.3. Denuntarea contractului se realizeaza prin adresarea unei Notificari de reziliere catre CREASOFT conform sectiunii Notificari.

18. CLAUZE FINALE

18.1. Actualii Termeni si Conditii Generale, Contractul si  instructiunile online aplicabile mentionate mai sus  constituie intregul contract dintre Beneficiar si CREASOFT si guverneaza utilizarea Serviciilor CREASOFT de catre Beneficiar, prevaland asupra oricarei versiuni anterioare a acestor Termeni si Conditii Generale intre Beneficiar si CREASOFT cu privire la Serviciile CREASOFT .

18.2. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere a vreunui drept in baza acestor Termeni si Conditii Generale nu va fi considerata renuntare la dreptul respectiv. In cazul in care vreuna dintre prevederile din Termeni si Conditii Generale este apreciata de o instanta competenta ca fiind nevalabila, celelalte prevederi din Termeni si Conditii Generale vor continua sa produca efecte depline.

18.3. Beneficiarul declara ca a citit si ca este de acord cu “ Termeni si Conditii Generale”, Contractul si instructiunile de utilizare si cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a celor ce au functie de identificare conform Sectiunii 8 - Confidentialitate si dezvaluirea datelor cu caracter personal din TCG, si ca nu are alte solicitari fata  de cele deja incluse in Contract.

18.4. Prezentii Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatia dintre CREASOFT si Beneficiar. Acestia nu creeaza niciun fel de drepturi pentru tertii beneficiari.

18.5. Daca Beneficiarul nu respecta prezentii Termeni si Conditii Generale si CREASOFT nu ia masuri imediate, nu inseamna ca CREASOFT renunta la drepturile pe care le are (de exemplu, de a lua masuri pe viitor).

18.6. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre valoarea contractului si preturile Serviciilor, inclusiv despre contravaloarea acestuia pe intreaga perioada contractuala initiala, despre tarifele aplicabile, durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a serviciilor.

18.7. Termenii si Conditiile Generale sunt publicate pe site-ul CREASOFT, respectiv www.creasoft.ro si intra in vigoare incepand cu data semnarii unui Contract, unui Act aditional sau unei Comenzi acceptate de CREASOFT.

18.8. Beneficiarul va consulta periodic Termenii si Conditiile Generale de pe site-ul web www.creasoft.ro. Pe aceasta pagina web CREASOFT va posta notificarile privind modificarile prezentilor Termeni si Conditii Generale. Modificarile nu se vor aplica retroactiv si vor intra in vigoare imediat.