Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR  CREATIVE GENERAL INVEST SRL 

(Versiune actualizata la data de 01.12.2018)

Va multumim ca folositi produsele si serviciile furnizate de compania CREATIVE GENERAL INVEST SRL SRL!

Prin descarcarea, instalarea sau utilizarea software-ului sau produselor furnizate de Creative General Invest SRL  sau a oricarei parti din acestea, sunteti de acord cu urmatorii termeni si conditii generale („T.C.G”):

1. PARTILE CONTRACTANTE                                                                                                                                          

1.1. Societatea Creative General Invest SRL  ( “ Creative General Invest”)  va furnizeaza Serviciile ( “Serviciile”) descrise mai jos in baza acestor Termeni si Conditii  Generale („T.C.G. “) in care „Beneficiar“ inseamna persoana juridica/fizica/institutia ce foloseste Serviciile iar  Societatea Creative General Invest  are calitatea de “Furnizor” si inseamna persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, strada Mircea cel Batran nr.76, Sector 5, e-mail: office@creasoft, Tel: +4 021.411.0112.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

2.1. Folosind Serviciile oferite de catre CREATIVE GENERAL INVEST in calitate de Furnizor acceptati sa respectati Termenii si Conditiile Generale prezente. Prezentul TCG este aplicabil si valabil si in cazul achizitiilor realizate prin internet/online de pe www.creasoft.ro

2.2. CREATIVE GENERAL INVEST nu isi asuma raspunderea pentru serviciile pe care nu le furnizeaza. Va recomandam sa consultati de fiecare data termenii si conditiile aplicabile fiecarui serviciu pe care il utilizati, in special atunci cand va inregistrati in vederea folosirii unui serviciu.

2.3. Termenii si Conditiile Generale reprezinta un contract obligatoriu din punct de vedere juridic incheiat intre dumneavoastra si CREATIVE GENERAL INVEST in legatura cu folosirea de catre dumneavoastra a Serviciilor CREATIVE GENERAL INVEST. Aveti obligatia de a consulta varianta actualizata a T.C.G., neputand invoca necunoasterea acesteia. (Varianta actualizata a acestor Termeni si Conditii este disponibila online pe www.creasoft.ro).

2.4. CREATIVE GENERAL INVEST poate denunta in mod unilateral Contractul in cazul in care constata incalcarea TCG, cu o Notificare trimisa Beneficiarului pe cale electronica, la adresa (inclusiv adresa de e-mail) indicata in Contract sau comunicata ulterior de catre Beneficiar, in termen de 15 zile de la constatarea incalcarii. Data rezilierii Contractului este data primirii confirmarii ca Notificarea a fost livrata, conform sectiunii “Notificari”.

3. SERVICIILE CREATIVE GENERAL INVEST

3.1. CREATIVE GENERAL INVEST  este furnizor de produse si servicii, denumite generic “Servicii”:

3.1.1. Dispozitive hardware de monitorizare si control, astfel cum sunt ele definite in contractul cadru de vanzare;

3.1.2. Servicii software, materializate printr-o licenta software pentru fiecare dispozitiv, astfel cum este descris in contracul cadru de vanzare , licenta prin care se permite accesul si se pot procesa datele transmise de dispozitivele hardware.

4. SEMNAREA CONTRACTULUI. COMANDA. DURATA MINIMA A CONTRACTULUI. TERMEN DE LIVRARE

4.1. Intre CREATIVE GENERAL INVEST si Beneficiar se va semna un Contract de furnizare ”servicii”. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al CREATIVE GENERAL INVEST, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand CREATIVE GENERAL INVEST constituie Contract. Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care CREATIVE GENERAL INVEST isi deruleaza operatiunile.

4.2. Beneficiarul va completa formularul Comanda online, prin magazinul online al CREATIVE GENERAL INVEST, cu datele solicitate in campurile obligatorii, acestea constituind elementele de identificare a Beneficiarului conform prevederilor art.8/1 din Legea nr.31/1990 a societatilor.

4.3. In cazul preexistentei unui contract scris de furnizare de servicii intre CREATIVE GENERAL INVEST si Beneficiar, iar Beneficiarul solicita suplimentarea sau diminuarea partiala sau totala a serviciilor, acesta trimite catre CREATIVE GENERAL INVEST o Comanda ferma, semnata si stampilata. Beneficiarul poate solicita in mod expres, in situatii rezonabile, incheierea unui Act aditional la Contractul existent. Semnatura aplicata de catre Beneficiar pe formularul Comanda, inclusiv pe cale electronica prin magazinul online al CREATIVE GENERAL INVEST, angajeaza raspunderea totala a acestuia asupra Comenzii efectuate si acceptarea termenilor Comenzii.

4.4. Urmatoarele operatiuni se pot efectua pe baza de comanda scrisa de catre Beneficiar, confirmata si acceptata de catre Furnizor, in baza formularului de Comanda semnat de catre Beneficiar , parte integranta din contract:

  • Suplimentare dispozitive sau licente

  • Reactivare licenta software;

  • Suspendare temporara licenta software;

  • Suspendare definitiva licenta software;

  • Achizitia de dispozitive optionale si/sau accesorii.

Cu exceptia prevederilor prezentului articol, orice  alte modificari contractuale se vor realiza numai pe baza de act aditional, semnat si acceptat de ambele parti si trimis pe cale electronica (e-mail, fax), intrarea in vigoare producandu-se la data comunicarii ultimei semnaturi.

4.5. La cererea expresa a uneia dintre parti, toate  exemplarele originale ale documentelor semnate si stampilate de catre parti  se vor comunica de catre fiecare parte catre cealalta printr-un operator de servicii postale sau curierat cu confirmare de primire cu respectarea prevederilor art.11.

4.6. Comanda se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea CREATIVE GENERAL INVEST catre Beneficiar care are atasata Comanda in forma in care a fost formulata de catre Beneficiar. CREATIVE GENERAL INVEST nu considera in nici un moment o Comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Daca CREATIVE GENERAL INVEST confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii.

4.7. Serviciile cuprinse in Comanda pot fi modificate sau retrase de catre CREATIVE GENERAL INVEST cu o Notificare catre Beneficiar inainte de confirmarea Comenzii. Daca Beneficiarul accepta modificarile, aceasta acceptare va fi considerata o noua Comanda din partea Beneficiarului. Comanda devine obligatorie pentru CREATIVE GENERAL INVEST din momentul acceptarii acesteia in mod expres conform art. 4.4. si 4.5.

4.8. Termenii si Conditiile Generale vor sta la baza Contractului. Clauzele din Contract se vor aplica cu prioritate fata de TCG in cazul in care exista contradictii intre prevederile acestora.

4.9. Valoarea Contractului va fi stabilita prin contract, prin completarea formularului Comanda anexat Contractului sau prin comanda online de catre Beneficiar a produselor si serviciilor solicitate conform preturilor si conditiilor afisate pe magazinul online.

4.10. Durata Contractului este de 12 luni si se prelungeste automat pe perioada egala, daca partile nu-si notifica in scris prin oficiul de posta cu confirmare de primire sau pe calea Notificarii electronice conform sectiunii “Notificari” de mai jos, intentia de a nu mai prelungi Contractul, cu cel putin 30 zile inainte de expirare.

4.11. CREATIVE GENERAL INVEST va efectua livrarea echipamentelor catre Beneficiar in termen de maxim 30 de zile de la incasarea sumei conform Contractului.

5. PRETURILE APLICABILE SERVICIILOR CREATIVE GENERAL INVEST. MODALITATEA DE PLATA. PENALITATI

5.1. CREATIVE GENERAL INVEST va furniza Beneficiarului produse si Servicii la preturile prevazute in Contract sau in Comanda confirmata de catre CREATIVE GENERAL INVEST care constituie parte integranta din Contract.

5.2. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre contravaloarea Serviciilor pe intreaga perioada minima contractuala, despre durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a Serviciilor. Modificarea preturilor se va efectua cu respectarea clauzelor contractuale.

5.3. Beneficiarul poate obtine informatii actualizate despre preturi prin accesarea paginii web www.creasoft.ro, de unde poate verifica preturile produselor si serviciilor CREATIVE GENERAL INVEST.

5.4. Preturile percepute de catre CREATIVE GENERAL INVEST pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de catre Beneficiar si modul de calcul al acestora vor fi prevazute in Contract/Comanda confirmata de catre CREATIVE GENERAL INVEST si va constitui  parte integranta din Contract. Modificarea acestora se va efectua cu respectarea clauzele contractuale. In cazul in care Beneficiarul nu accepta modificarile survenite in legatura cu preturile aplicabile Serviciilor suplimentare, Beneficiarul poate opta pentru necontractarea Serviciului suplimentar respectiv.

5.5. Platile se vor efectua de Beneficiar catre  CREATIVE GENERAL INVEST in conformitate cu prevederile contractuale.

5.6. Facturarea serviciilor software descrise la art 3 incepe cu data livrarii dispozitivelor harware la Beneficiar.

5.7. CREATIVE GENERAL INVEST emite facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Partile convin ca transmiterea facturii catre Beneficiar se va face in forma electronica pe adresa de e-mail comunicata de catre  Beneficiar in Contract, sau ulterior semnarii acestuia ,  obligatia de plata a Beneficiarului fiind independenta  de disponibilitatea acesteia. Factura este transmisa electronic, Beneficiarul nu va primi factura pe suport de hartie. Confirmarea primirii si acceptarii facturii de catre Beneficiar o constituie mentiunea care apare pe formularul de confirmare electronica primit pe e-mail de catre CREATIVE GENERAL INVEST, din care rezulta ca livrarea catre destinatar a fost finalizata, de tipul : „read” , „relayed”, „delivery”,  „expanded” etc.

5.8. Orice intarziere fata de termenele  prevazute in Contract si care nu se datoreaza unor cazuri de forta majora, sunt supuse penalizarilor de 0,1% pe zi de intarziere, aplicate la suma restanta. In cazul in care se intarzie platile pe o perioada mai mare de 30 de zile, atunci CREATIVE GENERAL INVEST  are dreptul sa sisteze furnizarea serviciilor de monitorizare, fara notificare prealabila. Eventuala reactivare a sistemului de catre CREATIVE GENERAL INVEST va fi posibila contra unei taxe agreate prin Contract.

6. RASPUNDEREA CREATIVE GENERAL INVEST PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR

6.1. CREATIVE GENERAL INVEST depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a Serviciilor si raspunde limitat pentru furnizarea Serviciilor conform Contractului precum si pentru conformitatea Serviciilor cu legislatia din Romania, in limita pretului Serviciilor oferite.

6.2. CREATIVE GENERAL INVEST se obliga sa livreze echipamentele la termenele prevazute in prezentul TCG.

6.3 CREATIVE GENERAL INVEST nu raspunde pentru urmatoarele:

 a)nefunctionarea retelei sau functionarea necorespunzatoare a retelei din motive in afara controlului CREATIVE GENERAL INVEST;

 b)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a terminalelor si echipamentelor;

 c)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea echipamentelor si terminalelor care la data achizitionarii de catre Beneficiar nu au fost comercializate de CREATIVE GENERAL INVEST;

 d)prejudiciile de orice natura determinate de utilizarea necorespunzatoare a Serviciilor de catre Beneficiar;

 e)prejudicii indirecte sau viitoare, oricare ar fi situatia;

 f) serviciile tertilor accesibile Beneficiarului prin intermediul serviciilor de internet;

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul este singurul raspunzator pentru actiunile si inactiunile sale care au drept consecinta incalcarea oricaror reglementari referitoare la conditiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor.

7.2. Beneficiarul nu are nici un fel de pretentii de natura financiara asupra unor posibile urmari ale folosirii necorespunzatoare sau cu rea vointa ale Serviciilor de mai sus de catre o persoana care a primit de la Beneficiar numele de utilizator si parola aferente si care pot sa atraga dupa sine solicitari de daune-interese din partea unor terti sau ale Beneficiarului.

7.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze Serviciile CREATIVE GENERAL INVEST in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile TCG, ale Contractului si cu instructiunile transmise  de catre CREATIVE GENERAL INVEST sau publicate pe pagina web la www.creasoft.ro, sa se abtina de la orice actiuni si sa evite orice inactiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale CREATIVE GENERAL INVEST.

8. CONFIDENTIALITATE SI DEZVALUIREA DATELOR

8.1. CREATIVE GENERAL INVEST utilizeaza informatiile puse la dispozitie de catre Beneficiar in urmatoarele scopuri generale: pentru satisfacerea cerintelor Beneficiarului de produse si servicii, pentru imbunatatirea serviciilor, pentru contactarea Beneficiarului, pentru a efectua cercetari si pentru a crea rapoarte anonime in legatura cu activitatea CREATIVE GENERAL INVEST.

8.2. Beneficiarul este de acord ca CREATIVE GENERAL INVEST poate utiliza informatiile Beneficiarului de identificare personala, in scopurile generale indicate mai sus.

8.3. CREATIVE GENERAL INVEST limiteaza accesul la informatiile  personale ale Beneficiarului numai pentru angajatii despre care considera ca necesita in mod rezonabil sa intre in contact cu informatiile respective, pentru a furniza produse sau servicii ori pentru a-si indeplini atributiile de serviciu.

8.4. CREATIVE GENERAL INVEST dispune de sisteme de siguranta  procedurale in conformitate cu obligatiile legale privind protectia informatiilor Beneficiarului.

8.5. CREATIVE GENERAL INVEST are obligatia legala sa puna la dispozitia organelor abilitate de lege informatiile furnizate de catre Beneficiar in cazurile prevazute de lege, fara a solicita acordul prealabil al acestuia.

8.6. CREATIVE GENERAL INVEST declara ca orice informatie cu caracter personal este confidentiala si va fi tratata ca atare. Sistemele furnizate sunt in conformitate cu standardele Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului  European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv art. 9 din G.D.P.R.- General Data Protection Regulation.

CREATIVE GENERAL INVEST pune la dispozitia Beneficiarului un software prin care acesta, in mod exclusiv si voluntar, acceseaza si eventual prelucreaza datele gazduite in cloud, protejate si securizate criptat de catre CREATIVE GENERAL INVEST. Datele de contact ale reprezentantilor Beneficiarului, necesare CREATIVE GENERAL INVEST pentru comunicare strict in scopul contractului, de tipul urmatoarelor, dar nelimitandu-se strict la acestea: livrarea produselor/serviciilor comandate si facturarea acestora, informari cu privire la evolutia si starea comenzilor, sunt protejate prin sistemele interne ale CREATIVE GENERAL INVEST. CREATIVE GENERAL INVEST este protejata la nivel de Securitate informatica prin: firewall-uri dedicate, firewall-uri de routere, firewall-uri de server şi firewall-uri personale. CREATIVE GENERAL INVEST nu este operator de date si nu prelucreaza datele clientilor cu nici un scop si nu pune la dispozitia niciunui tert aceste date.

9. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE CREATIVE GENERAL INVEST

9.1. Serviciile CREATIVE GENERAL INVEST, care includ orice software necesar utilizat in legatura cu Serviciile CREATIVE GENERAL INVEST, contin informatii proprietare si confidentiale care sunt protejate de legile de proprietate intelectuala si de alte legi. Continutul inclus in anunturile  sau informatiile care sunt prezentate Beneficiarului prin Serviciile CREATIVE GENERAL INVEST sunt protejate prin drepturi de autor, marci, marci de servicii, brevete sau alte drepturi proprietare si legi. Cu exceptia cazurilor permise in mod expres de legea aplicabila sau autorizate de CREATIVE GENERAL INVEST sau de licentiatorul corespunzator  Beneficiarul nu va putea utiliza, distribui, reproduce, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, inchiria, vinde, interpreta sau afisa in public aceste informatii.

9.2. CREATIVE GENERAL INVEST va acorda Beneficiarului accesul la o licenta netransferabila si neexclusiva de a utiliza serviciile software-ului sau interfata web pentru o perioada de timp stabilita in Contract sau Comanda. Beneficiarul si tertii aflati in contact cu acesta nu au dreptul la copierea, adaptarea, crearea unei opere derivate, ingineria inversa, dezasamblarea sau orice alta incercare de aflare a codului sursa, vanzarea, cesiunea, sublicentierea, acordarea oricaror garantii reale mobiliare asupra sau transferul in orice alt mod al oricarui drept asupra software-ului si programelor informatice.

9.3. In caz contrar Beneficiarul va raspunde conform prevederilor din Legea nr.8/1996 si Legea nr.84/1998, astfel cum  acestea au fost republicate. Aceasta nu se va aplica in cazurile in care Beneficiarul obtine in mod expres permisiunea sa intreprinda aceste actiuni potrivit legii de la CREATIVE GENERAL INVEST sau licentiatorul respectiv.

10. GARANTII

10.1. CREATIVE GENERAL INVEST se obliga sa livreze produse care corespund din punct de vedere tehnic normelor legale in vigoare si care au functionalitatile prevazute in contract.

10.2. Perioada de garantie pentru echipamentele furnizate, astfel cum este definita in Contract, curge  de la data livrarii echipamentelor, cu conditia exploatarii lor in conformitate cu specificatiile tehnice ale Furnizorului.

10.3. In perioada de garantie, CREATIVE GENERAL INVEST garanteaza calitatea şi corecta functionare a echipamentelor si serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. CREATIVE GENERAL INVEST se obliga sa repare sau sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, orice piesa defecta datorita viciilor de material sau de manopera sau sa inlature neajunsurile datorate unei conceptii defectuoase.

11. NOTIFICARI

11.1. Beneficiarul poate contacta CREATIVE GENERAL INVEST utilizand datele de contact furnizate la art .1. din prezentul TCG sau in Contract/Comanda. Beneficiarul poate solicita in scris, ulterior semnarii Contractului, efectuarea corespondentei la o alta adresa, indicata expres, fata de cea mentionata in Contract.

11.2. CREATIVE GENERAL INVEST poate trimite notificari Beneficarului prin e-mail, posta, mesaje scrise, notificari online prin mijloace rezonabile. Notificarea va fi trimisa la adresa de contact postala, de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

11.3 Notificarile adresate de catre Beneficiar catre CREATIVE GENERAL INVEST vor fi trimise pe cale electronica la adresa de contact de la art.1 de mai sus si vor contine numarul de Contract sau Comanda la care se refera.

12. SUSPENDAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

12.1. Suspendarea furnizarii serviciilor se face in a 30-a zi de la data producerii urmatoarelor situatii, fara nici un fel de notificare prealabila si fara obtinerea unei Hotarari judecatoresti :

a) Beneficiarul nu a achitat partial sau integral factura la termen;

b) Beneficiarul si-a incalcat oricare alte obligatii contractuale si/sau conditiile de folosire a Serviciilor CREATIVE GENERAL INVEST si a fost notificat in scris in intervalul de 30 zile;

c) in caz de frauda a Beneficiarului;

d) in orice alt caz in care actiunile sau inactiunile Beneficiarului pot determina un risc pentru CREATIVE GENERAL INVEST;

e) in orice alte cazuri prevazute expres in Contract sau in lege.

12.2. In situatiile prevazute la art. 12.1 si 13.1. CREATIVE GENERAL INVEST nu datoreaza Beneficiarului despagubiri, de nici un fel, sub nici o forma, prezente sau viitoare.

12.3. Modificarea Contractului se face de comun acord, prin semnarea de Acte Aditionale trimise pe suport de hartie sau pe cale electronica, valabile de la data aplicarii semnaturii  de catre ambele parti si comunicarea acesteia catre cealalta parte, sau prin acceptarea Comenzii in cazul unor suplimentari sau renuntari la Servicii fara nici o alta modificare a clauzelor Contractului.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul poate inceta dupa cum urmeaza:

a) prin acordul partilor exprimat pe cale electronica la adresa de e-mail sau fax declarata de catre Beneficiar in cadrul Contractului sau conform celor din alin.11.1.

b) expira durata contractului;

c) prin denuntare unilaterala, cu o Notificare pe cale electronica cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte,  conform sectiunii “Notificari”, si cu conditia respectarii tuturor conditiilor din Contract si TCG. Cu exceptia cazului prevazut la art 2.4. nerespectarea termenului de notificare conduce la considerarea ca neconforma a solicitarii de denuntare a Contractului, acesta producandu-si in continuare efectele;

d) fara interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, in cazul in care Beneficiarul persoana juridica isi inceteaza activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedura de lichidare impotriva acestuia;

e) In orice alte cazuri prevazute in Contract sau legislatia aplicabila.

13.2.Incetarea Contractului nu exonereaza partile de raspundere pentru obligatiile rezultand din Contract pana la data incetarii sau ca urmare a incetarii acestuia.

14. CESIUNE

14.1. CREATIVE GENERAL INVEST are dreptul sa transfere integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei terte parti ori catre o societate care este o filiala sau un holding al CREATIVE GENERAL INVEST sau o filiala a holdingului respectiv. CREATIVE GENERAL INVEST va notifica in mod rezonabil Beneficiarul inainte ca un astfel de transfer sa aiba loc, fara ca Beneficiarul sa se poata opune transferului. Notificarile vor fi efectuate in conformitate cu sectiunea “Notificari”.CREATIVE GENERAL INVEST se va asigura ca aceasta cesionare sa nu afecteze negativ drepturile si obligatiile Beneficiarului prevazute in  Contract.

14.2. Beneficiarul nu poate transfera niciuna din prevederile din Termeni si Conditii Generale decat cu acordul scris prealabil al CREATIVE GENERAL INVEST.

15. FORTA MAJORA

15.1. In cazul in care CREATIVE GENERAL INVEST sau Beneficiarul nu poate indeplini obligatiile asumate in baza acestor Termeni si Conditii Generale din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat in mod rezonabil, asa cum este definita Forta majora in Codul Civil, nici CREATIVE GENERAL INVEST si nici Beneficiarul nu vor fi tinuti raspunzatori pentru aceasta neindeplinire. In situatia in care evenimentele continua pentru o perioada mai mare de trei luni, oricare dintre parti poate rezilia Contractul, in baza unei Notificari transmise in conformitate cu sectiunea “Notificari”.

15.2. Dupa incetarea cazului de forta majora partile pot conveni continuarea executarii Contractului in aceleasi conditii contractuale sau cu renegocierea obligatiilor reciproce.

16. LITIGII

16.1. Toate disputele sau diferentele de orice fel, care ar surveni in legatura cu prezentul contract si care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila intre partile contractante, vor fi supuse spre solutionare instantei de drept competente de la sediul Furnizorului. Procedurile prevazute de codul de procedura civila se vor aplica in mod corespunzator.

17. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE

17.1. CREATIVE GENERAL INVEST  poate actualiza Termenii si Conditiile Generale in viitor din diferite motive, inclusiv pentru a reflecta modificarile legii sau modificarile Serviciilor CREATIVE GENERAL INVEST. Forma actualizata a T.C.G este disponibila pe pagina web www.creasoft.ro si poate fi accesata oricand de catre Beneficiar care nu poate invoca necunoasterea acesteia.

17.2. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in termen de 15 zile de la o modificare majora a T.C.G ce nu poate fi acceptata de catre acesta, in caz contrar considerandu-se ca Beneficiarul a acceptat modificarile propuse.

17.3. Denuntarea contractului se realizeaza prin adresarea unei Notificari de reziliere catre CREATIVE GENERAL INVEST conform sectiunii Notificari.

18. CLAUZE FINALE

18.1. Actualii Termeni si Conditii Generale, Contractul si  instructiunile online aplicabile mentionate mai sus  constituie intregul contract dintre Beneficiar si CREATIVE GENERAL INVEST si guverneaza utilizarea Serviciilor CREATIVE GENERAL INVEST de catre Beneficiar, prevaland asupra oricarei versiuni anterioare a acestor Termeni si Conditii Generale intre Beneficiar si CREATIVE GENERAL INVEST cu privire la Serviciile CREATIVE GENERAL INVEST.

18.2. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere a vreunui drept in baza acestor Termeni si Conditii Generale nu va fi considerata renuntare la dreptul respectiv. In cazul in care vreuna dintre prevederile din Termeni si Conditii Generale este apreciata de o instanta competenta ca fiind nevalabila, celelalte prevederi din Termeni si Conditii Generale vor continua sa produca efecte depline.

18.3. Beneficiarul declara ca a citit si ca este de acord cu “ Termeni si Conditii Generale”, Contractul si instructiunile de utilizare si cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a celor ce au functie de identificare conform Sectiunii 8 - Confidentialitate si dezvaluirea datelor cu caracter personal din TCG, si ca nu are alte solicitari fata  de cele deja incluse in Contract.

18.4. Prezentii Termeni si Conditii Generale reglementeaza relatia dintre CREATIVE GENERAL INVEST si Beneficiar. Acestia nu creeaza niciun fel de drepturi pentru tertii beneficiari.

18.5. Daca Beneficiarul nu respecta prezentii Termeni si Conditii Generale si CREATIVE GENERAL INVEST nu ia masuri imediate, nu inseamna ca CREATIVE GENERAL INVEST renunta la drepturile pe care le are (de exemplu, de a lua masuri pe viitor).

18.6. Beneficiarul declara ca a fost informat inainte de a incheia Contractul despre valoarea contractului si preturile Serviciilor, inclusiv despre contravaloarea acestuia pe intreaga perioada contractuala initiala, despre tarifele aplicabile, durata minima a contractului, conditiile incetarii acestuia si cele de obtinere si utilizare a serviciilor.

18.7. Termenii si Conditiile Generale sunt publicate pe site-ul CREATIVE GENERAL INVEST, respectiv www.creasoft.ro si intra in vigoare incepand cu data semnarii unui Contract, unui Act aditional sau unei Comenzi acceptate de CREATIVE GENERAL INVEST.

18.8. Beneficiarul va consulta periodic Termenii si Conditiile Generale de pe site-ul web www.creasoft.ro. Pe aceasta pagina web CREATIVE GENERAL INVEST va posta notificarile privind modificarile prezentilor Termeni si Conditii Generale. Modificarile nu se vor aplica retroactiv si vor intra in vigoare imediat.